Kontrollansvar

Den nya plan och bygglagen (PBL) anger att det vid de flesta byggåtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov ska finnas en kontrollansvarig.

Den kontrollansvarige skall ha en självständig ställning i förhållande till den som utför byggnationen. Dessutom skall den kontrollansvarige vara certifierad.

De uppgifter som skall utföras är att:

  • upprätta ett förslag till kontrollplan som skall godkännas av byggnadsnämnden.
  • tillse att kontrollplanen följs.
  • tillse att nödvändiga egenkontroller utförs
  • närvara vid tekniska samråd, besiktningar samt vid byggnadsnämndens platsbesök
  • dokumentera sina arbetsplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbesked
  • insamling av intyg och egenkontrollplaner samt upprättande av utlåtande som underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Välkommen med din förfrågan!

Semarks Ingenjörsbyrå
Skeppsvarvsgatan 7
388 96 Ljungbyholm
Tel: 0480-332 25
Epost::info@semarkhus.se

Certifierad av
SITAC-logo_blue2